ACORDO MEDIDAS PARA PREVIR CONTAXIOS DO 26.01.2021

27 Jan 2021
Email , Categorias: Acordos,

A Confederación Intersindical Galega (C.I.G.) non pode asumir o acordo de medidas adicionais para previr os contaxios do Covid-19 ao non contemplar a súa aplicación inmediata na Delegación Especial de Galicia. É sabido que Galicia é unha das comunidades con máis medidas restrictivas e aínda así a AEAT deixa fora destas medidas para previr contactos aos traballadores e traballadoras da AEAT en Galicia. Tamén se botan de menos medidas específicas para o SVA. Todo esto ca complicidade dos Sindicatos  estatales, agás ghesta.

medidasi-2.pdf

 

REUNIÓN DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE INTERCENTROS

15 Dez 2020
Email , Categorias: Lexislación,

Nota Informativa a propósito da reunión mantida no día de onte, 14.12.2020, polo Comité de Seguridade e Saúde Intercentros, no que a CIG aproveitamos para reclamar a dotación de máscaras FFP2 para o persoal que se vexa obrigado a traballar sen poder gardar as distancias de seguridade, así como para todo aquel que preste servizos de atención ao público.

20201215_CIG_NOTA_INFORMATIVA_CSSI-1.pdf

 

MEDIDAS PREVENCION LIMPEZA VEHICULOS ADUANAS-VA

30 Nov 2020
Email , Categorias: Destaques CIG,

A AEAT modificará o Anexo de medidas fronte ao Sars no uso do vehículos de Aduanas-VA, despois de que a C.I.G. reclamara a dotación de máscaras FFP2 para os usuarios dos vehículos do Servizo de Vixilancia Aduaneira.

vehiculos_sva.pdf

 

A AEAT di NON á ampliación do prazo de desfrute das vacacións

26 Nov 2020
Email , Categorias: Acción Social,

A AEAT contestou á nosa demanda dicindo que o Acordo de Función Pública de ampliación do prazo de disfrute das vacacións 2020 ata o 31 de marzo de 2021 non é de aplicación na Axencia tributaria.

"Se considera necesario comunicar que, tal como se había trasladado anteriormente por parte de la AEAT en reuniones de distintas Mesas de negociación a requerimiento de pronunciamiento por la parte social, la AEAT mantiene en coherencia con la normativa vigente como criterio general de actuación y, por tanto, de disfrute de las vacaciones correspondientes al año 2020, la fecha del 31 de enero de 2021 como fecha máxima de disfrute sin que se considere que se den las causas organizativas que justifiquen la ampliación del citado límite general, por lo que se actuará de modo equivalente a lo desarrollado en los ejercicios precedentes."

 

AMPLIACIÓN PRAZO PARA DEISFRUTE DAS VACACIÓNS 2020

25 Nov 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Dende Función Pública informan do acordo adoptado polo Pleno de la Comisión Superior de Personal celebrado o día de 24/11/2020, relativo á ampliación do período máximo de desfrute das vacacións correspondentes ao ano 2020, e que dende a C.I.G. entendemos é de aplicación no ámbito da A.E.AT: “La Comisión Superior de Personal, en atención a las especiales circunstancias acaecidas durante este año ACUERDA:

1. Que la fecha máxima para el disfrute de las vacaciones correspondientes a 2020 es, como regla general, el 31 de enero de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9.3 de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

2. Que no obstante lo anterior y de forma absolutamente excepcional, las Subsecretarías de cada Ministerio en el ámbito de sus competencias, previa comunicación a la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública, podrán autorizar el disfrute de las vacaciones correspondientes a 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 en aquellas unidades que, de no hacerlo y dada su naturaleza y funciones suponga un riesgo cierto o incluso colapso de la prestación ordinaria de servicios públicos durante los meses de diciembre y enero de 2021.

3. Que Igualmente, podrá autorizarse el disfrute de las vacaciones hasta el 31 de marzo de 2021 en aquellos casos específicos de peticiones de disfrute durante 2020 que hayan sido denegadas expresamente cuando el motivo de la denegación haya estado fundamentado en las necesidades del servicio para su correcta prestación.”

Estamos á espera de que a AEAT confirme que este Acordo tamén é de aplicación ao seu persoal.

 

CONCURSO CTH

23 Nov 2020
Email , Categorias: Acción Social,

No día de hoxe (23.11.2020), publicouse no BOE á Resolución de 13 de noviembro de 2020, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se convoca CONCURSO XERAL para á provisión de postos de traballo adscritos ao CORPO TÉCNICO DE FACENDA. As solicitudes para tomar parte neste concurso, presentaranse no prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación

//www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-A-2020-14721.pdf

 

Resumen Modificación Módulos Acción Social 2020

17 Nov 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Resumen de módulos definitivos do Plan de Acción Social 2020 trala distribución do remanente, e que se abonarán na nómina deste mes de novembro.

 

RESUMEN_MODIFICACION_MODULOS_2020.pdf

 

Listado Provisional Panel Axentes SVA

16 Nov 2020
Email , Categorias: Concursos,

Listado provisional dos participantes no Panel 2020P05 de funcionarios do Corpo de Axentes do SVA e un listado de solicitantes de méritos por conciliación O prazo para presentar solicitudes de renuncia finalizará o 30 de novembro de 2020

listado_solicitantes_conciliacion.pdf

Listado_provisional.pdf

 

NOTA INFORMATIVA REUNIÓN DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE INTERCENTROS

30 Out 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

Hoxe, 30/10/20, tivo lugar una reunión telemática do CSSI  para analizar as  Memorias de actuacións preventivas e Memorias de exámenes de saúde e datos epidemiolóxicos de 2018 e 2019,  cun apartado de rogos e preguntas.

Despois de recoñecer o traballo da equipa do Servizo de Prevención a CIG fixo constar que o importante nestes intres, e dada a grave situación na que estamos por mor da pandemia, era tomar as medidas necesarias para protexer a saúde do persoal da AEAT, as súas familias e tamén á cidadanía que reclama que os servizos que lle prestamos como Administración Pública que somos, que o fagamos con seguridade. Neste aspecto solicitamos que, perante o novo ESTADO DE ALARMA, será necesario voltar ao Plan de Actuación fronte ao COVID 19 de 17 de abril (presencialidade só para actividades esenciais, límite do 50% da plantilla, atención ao público so o 50% da xornada, teletraballo para colectivos vulnerábeis, etc…)

Tamén denunciamos o incumprimento por parte da AEAT do documento asinado na Mesa Xeral do 22 de outubro polo que se modificaba o Acordo da nova normalidade no que a Axencia comprometíase por escrito a non incrementar a presencialidade senón a facer quendas para distribuir o traballo presencial, incluso con medidas máis restrictivas que as establecidas polas autoridades sanitarias. Vendo os cuadrantes que se foron facendo públicos hoxe estamos en condicións de asegurar que a Administración incumpre o que asina, polo menos en determinadas Dependencias e Delegacións da AEAT do noso ámbito. O Acordo asinado pretendía que, ao deixar sin efecto o teletraballo para persoal con fillos menores de 14 anos, houbera unha mellor redistribución da presencialidade. Comentamos tamén que non só se incumpren os aforos máximos de determinadas Dependencias e Delegacións, senón que a maiores no peor momento da pandemia, incorpórase ao traballo presencial ao persoal que ten maiores a cargo, e nalgúns casos, persoal vulnerable, cuestión que non foi contemplada e acordada en ningún momento coa parte social. Todas estas situacións irregulares serán denunciadas pola CIG na Comisión de seguimento do acordo así como nas instancias correspondentes.

Criticamos a escasa calidade dos recoñecementos médicos que fai a AEAT e demandamos recoñecimentos para o SVA marítimo a través do ISM que conta con especialistas en sanidade marítima. Tamén demandamos a aplicación da Segunda actividade no SVA. Pedimos, xunto con outros sindicatos, aclaracións sobre o uso das mascarillas nas pausas do traballo sen obter unha resposta clarificadora e demandamos que se dote de mascariñas FFP2 a todo o persoal que se vexa obrigado a traballar sen poder gardar a distancia de seguridade.

Nos próximos días haberá unha nova reunión para aclarar a posición da Axencia respeto a volver aplicar o Plan de Actuación de 17 de abril

 

OEP 2020

29 Out 2020
Email , Categorias: BOE/DOG na Hora,

No BOE do día de hoxe (29.10.2020), publícase o Real Decreto 936/2020, de 29 de Outubro, polo que se aproba a OFERTA de EMPREGO PUBLICO para o ano 2020. https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf

RESUMEN das prazas de máis interese.

oferta.doc

 

Reunión da Comisión de Igualdade da AEAT 27 de outubro do 2020

28 Out 2020
Email , Categorias: Acción Social,

No día de onte tivo lugar a reunión da Comisión de Igualdade co obxecto de analisar os datos e as estatísticas de igualdade na AEAT e informar sobre as últimas novidades lexislativas e sobre as actividades formativas en materia de igualdade.

En primeiro lugar, deuse a coñecer o novo responsábel de Igualdade na AEAT, José Matías Hernandez e a seguir comentarón as táboas coa información estadística. Dende a CIG sinalamos que se constata un claro envellecemento da plantilla da AEAT que fai necesaria unha maior oferta de emprego público, que se manteñen as diverxencias a favor do xénero masculino nos niveis máis altos (29-30) e que da análise dos datos de acceso ás medidas de conciliación, despréndese que son as mulleres as que continúan soportando maioritariamente as cargas familiares.

Para acadar unha máis acaída conciliación, dende a CIG demandamos que se habiliten permisos que cubran específicamente a ausencia do posto de traballo durante a totalidade da xornada, tanto por mor de enfermidade de fillo menor ou por estaren estos obrigados a manter corentena ou illamento domiciliario polo Covid19. E a modificación dos permisos de reducción de xornada por coidado de fillo menor afectado por enfermidade grave ou por enfermidade moi grave de familiar, no senso de permitiren a súa posíbel acumulación en xornadas completas. Informáronnos tamén, sobre as novidades lexislativas que poderían ter incidencia na elaboración, por parte de Función Pública, do Terceiro Plan de Igualdade, que ficou adiado, até o de agora, por mor da pandemia do Covid19. E finalmente, comentaron que nos vindeiros días achegarán información máis completa, sobre a totalidade das accións formativas a desenrolar na AEAT en materia de Igualdade.

 

MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN AA.PP.

27 Out 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas: nin eliminación da taxa de reposición nin incremento retributivo suficiente para frear a perda de poder adquisitivo Novo capítulo do confinamento da negociación colectiva por parte do goberno español, desprezando aos sindicatos da Mesa Xeral das Administracións Públicas e impondo medidas sen previa negociación nin debate.

Nunha reunión da Mesa Xeral das AA.PP. do Estado por videoconferencia con presenza das organizacións sindicais CIG, ELA, CSIF, UGT e CCOO, así como representantes de todas as administracións autonómicas e da FEMP, o Secretario de Estado do Ministerio de Política Territorial e Función Pública presentou, tan só unhas horas antes da reunión do Consello de Ministros e cando xa as dera a coñecer á prensa, as novidades que se incorporarán no proxecto de Lei de Orzamentos do Estado para 2021 a respecto dos e das empregadas públicas.   A confirmación da suba do 0,9% das retribucións así como pequenos cambios nos permisos regulados no EBEP ou o mantemento da taxa de reposición, sen ter enviado até agora ningún documento, foron as únicas novidades dunha reunión que foi abertamente criticada pola representación da CIG.

A reunión foi, por tanto, a demostración de que tamén a capacidade de negociar do actual goberno español está confinada. A perda de poder retributivo desde o ano 2010 mantense, malia a existencia nestes últimos anos dun acordo que foi vendido polos sindicatos asinantes como unha oportunidade para “recuperar o arrebatado”. A suba do 0,9%, que nin sequera inclúe claúsula de garantía salarial, non servirá tampouco desta volta para camiñar nesa recuperación da perda de poder adquisitivo, que a día de hoxe rolda xa o 10%. A CIG demandou un maior esforzo retributivo que venza as limitacións de tantos anos de recortes e do fracaso do pacto sindical co anterior goberno do PP.

subasalarial.doc

 

REUNIÓN MESA XERAL da AEAT 22 de outubro do 2020

23 Out 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

No día de onte tivo lugar a reunión da Mesa Xeral sobre a proposta de modificación do “Acordo AEAT - Sindicatos sobre medidas a adoptar nos centros de traballo dependentes da AEAT con motivo da nova normalidade, de 19 de xuño de 2019”, en relación coa necesidade de actualizalo, garantindo a prestación do servizo público a través da apertura dos centros da AEAT e do dereito ao traballo non presencial por parte dos colectivos de traballadoras e traballadores priorizábeis.

mesaxeral-covid.pdf

 

ÚLTIMAS NOTICIAS

20 Out 2020
Email , Categorias: Carreira,

Os subgrupos A1 e A2 que cambian de tramo 0 a 1 entrarán na nómina de novembro con efectos 1 de setembro

 

Oferta Emprego Publico 2020,Administración Xeral do Estado

20 Out 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

As limitacións da taxa de reposición de efectivos, impostas polo acordo subscrito entre os sindicatos estatais e o goberno do PP no ano 2018,impide unha Oferta de Emprego Público que dea resposta as necesidades reais de persoal que demandan os Organismos da Administración Xeral do Estado. A negociación da Oferta de Emprego Público para o ano 2020 pechouse sen acordo; a proposta feita por parte de Función Pública, aínda que nos límites do permitido pola Lei de Orzamentos do 2018 (vixente na actualidade a consecuencia das prórrogas para os anos 2019 e 2020), non acada un número suficiente de postos a convocar que permita atender as necesidades de persoal que demandan os distintos Organismos da Administración Xeral do Estado para atender a xestión das competencias que teñen encomendadas

OEP2020.pdf

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 83 >>Sede Nacional:
Delegación AEAT da Coruña

Telefone: 981 616 889
Fax: 981 127 222
Co-e: cigaeat[@]gmail.com


Quen somos na AEAT?
Ficha de Afiliación
Contacta
Maio 2021
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Busca

Ligações

Web Oficial da Confederación Intersindical Galega
Formación Online
Gabinete Confederal Saúde Labora
Fundación para o Estudo e a Divulgación da Cuestión Social e Sindical en Galiza
Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galiza
CIG Administración Pública

Ferramentas do usuário

Feeds XML

What is RSS?

Quem está online?

  • Usuários convidados: 3
Contadores

Contadores de visitas gratis para webCursosContadores de visitas gratis para web
powered by b2evolution free blog software