A AEAT di NON á ampliación do prazo de desfrute das vacacións

26 Nov 2020
Email , Categorias: Acción Social,

A AEAT contestou á nosa demanda dicindo que o Acordo de Función Pública de ampliación do prazo de disfrute das vacacións 2020 ata o 31 de marzo de 2021 non é de aplicación na Axencia tributaria.

"Se considera necesario comunicar que, tal como se había trasladado anteriormente por parte de la AEAT en reuniones de distintas Mesas de negociación a requerimiento de pronunciamiento por la parte social, la AEAT mantiene en coherencia con la normativa vigente como criterio general de actuación y, por tanto, de disfrute de las vacaciones correspondientes al año 2020, la fecha del 31 de enero de 2021 como fecha máxima de disfrute sin que se considere que se den las causas organizativas que justifiquen la ampliación del citado límite general, por lo que se actuará de modo equivalente a lo desarrollado en los ejercicios precedentes."

 

AMPLIACIÓN PRAZO PARA DEISFRUTE DAS VACACIÓNS 2020

25 Nov 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Dende Función Pública informan do acordo adoptado polo Pleno de la Comisión Superior de Personal celebrado o día de 24/11/2020, relativo á ampliación do período máximo de desfrute das vacacións correspondentes ao ano 2020, e que dende a C.I.G. entendemos é de aplicación no ámbito da A.E.AT: “La Comisión Superior de Personal, en atención a las especiales circunstancias acaecidas durante este año ACUERDA:

1. Que la fecha máxima para el disfrute de las vacaciones correspondientes a 2020 es, como regla general, el 31 de enero de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9.3 de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

2. Que no obstante lo anterior y de forma absolutamente excepcional, las Subsecretarías de cada Ministerio en el ámbito de sus competencias, previa comunicación a la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública, podrán autorizar el disfrute de las vacaciones correspondientes a 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 en aquellas unidades que, de no hacerlo y dada su naturaleza y funciones suponga un riesgo cierto o incluso colapso de la prestación ordinaria de servicios públicos durante los meses de diciembre y enero de 2021.

3. Que Igualmente, podrá autorizarse el disfrute de las vacaciones hasta el 31 de marzo de 2021 en aquellos casos específicos de peticiones de disfrute durante 2020 que hayan sido denegadas expresamente cuando el motivo de la denegación haya estado fundamentado en las necesidades del servicio para su correcta prestación.”

Estamos á espera de que a AEAT confirme que este Acordo tamén é de aplicación ao seu persoal.

 

CONCURSO CTH

23 Nov 2020
Email , Categorias: Acción Social,

No día de hoxe (23.11.2020), publicouse no BOE á Resolución de 13 de noviembro de 2020, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se convoca CONCURSO XERAL para á provisión de postos de traballo adscritos ao CORPO TÉCNICO DE FACENDA. As solicitudes para tomar parte neste concurso, presentaranse no prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación

//www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-A-2020-14721.pdf

 

Resumen Modificación Módulos Acción Social 2020

17 Nov 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Resumen de módulos definitivos do Plan de Acción Social 2020 trala distribución do remanente, e que se abonarán na nómina deste mes de novembro.

 

RESUMEN_MODIFICACION_MODULOS_2020.pdf

 

Reunión da Comisión de Igualdade da AEAT 27 de outubro do 2020

28 Out 2020
Email , Categorias: Acción Social,

No día de onte tivo lugar a reunión da Comisión de Igualdade co obxecto de analisar os datos e as estatísticas de igualdade na AEAT e informar sobre as últimas novidades lexislativas e sobre as actividades formativas en materia de igualdade.

En primeiro lugar, deuse a coñecer o novo responsábel de Igualdade na AEAT, José Matías Hernandez e a seguir comentarón as táboas coa información estadística. Dende a CIG sinalamos que se constata un claro envellecemento da plantilla da AEAT que fai necesaria unha maior oferta de emprego público, que se manteñen as diverxencias a favor do xénero masculino nos niveis máis altos (29-30) e que da análise dos datos de acceso ás medidas de conciliación, despréndese que son as mulleres as que continúan soportando maioritariamente as cargas familiares.

Para acadar unha máis acaída conciliación, dende a CIG demandamos que se habiliten permisos que cubran específicamente a ausencia do posto de traballo durante a totalidade da xornada, tanto por mor de enfermidade de fillo menor ou por estaren estos obrigados a manter corentena ou illamento domiciliario polo Covid19. E a modificación dos permisos de reducción de xornada por coidado de fillo menor afectado por enfermidade grave ou por enfermidade moi grave de familiar, no senso de permitiren a súa posíbel acumulación en xornadas completas. Informáronnos tamén, sobre as novidades lexislativas que poderían ter incidencia na elaboración, por parte de Función Pública, do Terceiro Plan de Igualdade, que ficou adiado, até o de agora, por mor da pandemia do Covid19. E finalmente, comentaron que nos vindeiros días achegarán información máis completa, sobre a totalidade das accións formativas a desenrolar na AEAT en materia de Igualdade.

 

NOTAS DO CORPO SUPERIOR DO SVA

20 Out 2020
Email , Categorias: Acción Social,

No BOE do 20.10.2020 publicouse a Resolución pola que se publica a relación de aprobados na fase oposición do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de acceso libre e promoción interna, no Corpo Superior de Vixilancia Aduaneira, especialidades de Investigación, Navegación e Propulsión.

Achégase ligazón: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12598.pdf

 

AXENTES DA FACENDA PÚBLICA

16 Out 2020
Email , Categorias: Acción Social,
 

Comisión Paritaria e de Valoración de AcciónSocial ‐ 15.10.2020

16 Out 2020
Email , Categorias: Acción Social,

No día de onte tivemos reunión da Comisión Paritaria de Valoración de AcciónSocial,co  obxecto defacilitarnos información sobr a execución do Plan de Acción Social

cig.pdf

 

ACCIÓN SOCIAL

06 Out 2020
Email , Categorias: Acción Social,

O vindeiro venres, día 9, remata o prazo de presentación de solicitudes de axuda de Acción Social na modalidade de Promoción do Persoal.

 

101/10/2020 C.I.G. - AXENCIA TRIBUTARIA Reunión da Comisión Permanente de Saúde Laboral

02 Out 2020
Email , Categorias: Acción Social,

No día de onte tivo lugar a reunión da Comisión Permanente do Comité de Saúde Laboral Intercentros co obxecto de analisar a actualización do protocolo COVID-19 nos Buques de Operacións Especiais, a nota do Servizo de Prevención coas recomendacións sobre as medidas de ventilación e a utilización dos sistemas de climatización nos edificios da AEAT e maila súa guía de aplicación técnica, os criterios para a aplicación do Plan de Actuación da AEAT fronte o SARS-COV2 en áreas xeográficas con gromos con posíbel trasmisión comunitaria, e finalmente, a situación do contrato de Vixianza da Saúde e outras actividades preventivas.

En relación coa actualización do protocolo COVID-19 nos Buques de Operacións Especiais, dende a CIG fixemos constar a nosa oposición ás excepcións para o embarque con carácter obrigatorio do persoal vulnerábel que se recollen no documento apresentado, en concreto, por mor de necesidades do servizo ou por motivos inevitábeis.

En canto aos criterios para a aplicación do Plan de Actuación da AEAT fronte o SARS-COV2, insistimos na necesidade de procurar o equilibrio entre a correcta prestación dos servizos públicos á cidadanía e o dereito á saúde das traballadoras e dos traballadores da AEAT. Pensamos que a Axencia Tributaria ten que adecuar as medidas inicialmente adoptadas, a medida en que se produzan variacións, mesmo anticipándose a elas, na situación sanitaria das diferentes zonas xeográficas do Estado, nomeadamente naquelas áreas nas que se identificou unha posíbel trasmisión comunitaria do virus ou un aumento excesivo dos índices de contaxio. Neste sentido, preguntamos, aínda que sen obter resposta, se a AEAT prevé a adopción de medidas de conciliación familiar para as traballadoras e os traballadores que se vexan afectados polo peche de colexios ou centros de día. En canto á campaña de vacinación antigripal, informáronnos que este ano a AEAT non a vai a realizar por falla de disponibilidade destas vacinas, polo que quen desexe vacinarse deberá dirixirse ao seu centro de saúde do SERGAS ou da entidade concertada que lle preste o servizo. Seguiremos informando

 

REUNIÓN CO SECRETARIO XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 23/09/2020

26 Set 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Consecuencia da solicitude da CIG, e resto de sindicatos asinantes do acordo da resolución de 17 de xuñopola que se establecían os criterios para o regreso ao traballo presencial na situación de “novanormalidade”, o mércores 23 de setembro manƟvemos reunión co Secretario Xeral e a Directora Xeral deFunción Pública, para facer unha análise de como se estaba a aplicar a devandita resolución.En conxunto entendemos que está a resultar unha ferramenta útil para regular as distintas modalidades de prestación de servizo, sobre todo en ausencia dunha normativa especifica de modalidade de teletraballo. Con carácter xeral está a haber unha aplicación pacífica e negociada na maioría da Administración Xeral do Estado; con algunhas excepcións que están a provocar malestar por incumprimentos da norma ditada; respecto das que expuxemos as nosas queixas, e solicitamos se tomen medidas oportunas para buscar solucións acordadas coa representación do persoal.Os ámbitos onde denunciamos unha non aplicación, ou aplicación deficiente da Resolución foron nos Ministerios de Facenda e de Inclusión e Seguridade Social. Onde non houbo acordo algún nas respectivas mesas delegadas de negociación, e os responsables dos RR.HH. dos Organismos dependentes deste Ministerios están a aplicar (ou non aplicar) a Resolución con total discrecionalidade, xerando inseguridade eagravios comparativos entre os distintos tipos de persoal.Tamén criticamos que non se estean a dar un tratamento homoxéneo para as situacións de persoal considerado vulnerable; xa que, para casos semellantes, estanse a aplicar distintas solucións segundo o Departamento ou Organismo no que estean destinados.A vista da evolución (negativa) da pandemia, dos problemas xurdidos cos protocolos establecidos para o inicio do curso escolar e do funcionamento dos centros e residencias de atención a persoas dependentes;por parte da CIG, solicitamos que se establecese un permiso retribuído (por deber inescusable) para aquelas persoas que, tendo menores en idade escolar ou maiores dependentes que non estean infectados,teñan que facerse cargo deles no seu domicilio por ter pechado as aulas, escolas ou residencias nas que estaban a ser atendidos.Como resposta as nosas demandas, o Secretario Xeral de Función Pública, manifestou ser coñecedor daexistencia de desaxustes na aplicación da Resolución e comprensivo cos argumentos que motivaban as nosas peticións; informou de que para o luns 28 estaba prevista unha reunión da Comisión Superior de Persoal, na que, presidida polo Secretario de Estado, estaban convocados os Subsecretarios de todos os Ministerios, e comprometeuse a facer unha exposición e análise pormenorizado dos asuntos expostos; así como unha avaliación do contido da propia Resolución, por si, diante da actual situación, requiriría de modificación ou sería suficiente para, do xeito mais homoxéneo posible, dar solución aos problemas que están a xurdir nos distintos Departamentos.Quedamos á espera dunha nova convocatoria ou comunicación da Secretaría Xeral de Función Pública paraque se nos informe do resultado da reunión desa Comisión

 

REUNIÓN CO SECRETARIO XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 23/09/2020

26 Set 2020
Email , Categorias: Acción Social,

REUNIÓN CO SECRETARIO XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA23/09/2020Comisión Seguimento Resolución 17 xuño sobre volta ao traballo presencialConsecuencia da solicitude da CIG, e resto de sindicatos asinantes do acordo da resolución de 17 de xuñopola que se establecían os criterios para o regreso ao traballo presencial na situación de “novanormalidade”, o mércores 23 de setembro manƟvemos reunión co Secretario Xeral e a Directora Xeral deFunción Pública, para facer unha análise de como se estaba a aplicar a devandita resolución.En conxunto entendemos que está a resultar unha ferramenta úƟl para regular as disƟntas modalidadesde prestación de servizo, sobre todo en ausencia dunha normaƟva especifica de modalidade deteletraballo. Con carácter xeral está a haber unha aplicación pacífica e negociada na maioría daAdministración Xeral do Estado; con algunhas excepcións que están a provocar malestar por incumprimentosda norma ditada; respecto das que expuxemos as nosas queixas, e solicitamos se tomen medidas oportunaspara buscar solucións acordadas coa representación do persoal.Os ámbitos onde denunciamos unha non aplicación, ou aplicación deficiente da Resolución foron nosMinisterios de Facenda e de Inclusión e Seguridade Social. Onde non houbo acordo algún nas respecƟvasmesas delegadas de negociación, e os responsables dos RR.HH. dos Organismos dependentes desteMinisterios están a aplicar (ou non aplicar) a Resolución con total discrecionalidade, xerando inseguridade eagravios comparaƟvos entre os disƟntos Ɵpos de persoal.Tamén criƟcamos que non se estean a dar un tratamento homoxéneo para as situacións de persoalconsiderado vulnerable; xa que, para casos semellantes, estanse a aplicar disƟntas solucións segundo oDepartamento ou Organismo no que estean desƟnados.A vista da evolución (negaƟva) da pandemia, dos problemas xurdidos cos protocolos establecidos para oinicio do curso escolar e do funcionamento dos centros e residencias de atención a persoas dependentes;por parte da CIG, solicitamos que se establecese un permiso retribuído (por deber inescusable) paraaquelas persoas que, tendo menores en idade escolar ou maiores dependentes que non estean infectados,teñan que facerse cargo deles no seu domicilio por ter pechado as aulas, escolas ou residencias nas queestaban a ser atendidos.Como resposta as nosas demandas, o Secretario Xeral de Función Pública, manifestou ser coñecedor daexistencia de desaxustes na aplicación da Resolución e comprensivo cos argumentos que moƟvaban as nosaspeƟcións; informou de que para o luns 28 estaba prevista unha reunión da Comisión Superior de Persoal, naque, presidida polo Secretario de Estado, estaban convocados os Subsecretarios de todos os Ministerios, ecomprometeuse a facer unha exposición e análise pormenorizado dos asuntos expostos; así como unhaavaliación do conƟdo da propia Resolución, por si, diante da actual situación, requiriría de modificación ousería suficiente para, do xeito mais homoxéneo posible, dar solución aos problemas que están a xurdir nosdisƟntos Departamentos.Quedamos á espera dunha nova convocatoria ou comunicación da Secretaría Xeral de Función Pública paraque se nos informe do resultado da reunión desa Comisión

 

A CIG mantén o seu rexeitamento a asinar á proposta de regulación do teletraballo do Ministerio

23 Set 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Remataron xa as negociacións sen que se recolleran as aportacións da central sindical no EBEP A Área Pública da CIG vén de manifestar a súa posición en relación coa negociación do grupo de traballo da mesa xeral de negociación das administracións públicas, creado para a regulación do traballo a distancia no EBEP.

A central sindical mantén o rexeitamento a asinar a proposta porque a representación da administración do Estado non aceptou trasladar á parte dispositiva do EBEP (art.47 bis) a redacción aportada na última proposta da propia administración que figura na exposición de motivos. Entre outras cuestións, a Área Pública da CIG defendía que se contemplara que a regulamentación do teletraballo non pode significar unha redución de dereitos das persoas administradas, nin das persoas empregadas públicas. Entende que “a modalidade de traballo en remoto non pode supor para a cidadanía unha brecha dixital coas administracións”, polo que demanda que estea garantida, en todo caso, a atención presencial permanente.

https://www.cig.gal/nova/a-cig-manten-o-seu-rexeitamento-a-asinar-a-proposta-de-regulacion-do-teletraballo-do-ministerio.html

 

Lei de teletraballo

23 Set 2020
Email , Categorias: Acción Social,

A CIG denuncia que a lei do teletraballo non establece as bases para garantir unhas condicións laborais dignas O Goberno español interrompeu de maneira insólita a tramitación normativa para trasladar o debate ao marco do diálogo social

https://www.cig.gal/nova/a-cig-denuncia-que-a-lei-do-teletraballo-non-establece-as-bases-para-garantir-unhas-condicions-laborais-dignas.html

 

Fin prazo axudas Acción Social (14 de setembro)

11 Set 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Lembrade que o vindeiro luns, 14 de setembro, remata o prazo para presentar as seguintes solicitudes de axuda de Acción Social:

- Axudas de saúde (modalidades 2.2) : fisioterapia, rehabilitación, material ortoprotésico, podoloxía) e 2.3 (tratamentos de saúde mental, trastornos de aprendizaxe, estimulación temperá...)

- Discapacidade/dependencia

- Excepcionais (ruptura familiar, violencia de xénero, gastos de tratamento de saúde de carácter extraordinario..) - Xubilación ou incapacidade absoluta -Falecemento ou gran invalidez

Lembrade tamén que o prazo de presentación da axuda para a promoción do personal ampliouse ata o 9 de outubro, sendo o periodo de cobertura ata o 30 de setembro.

CIG-Axencia Tributaria

Delegación AEAT A Coruña Ext:868 89 -Telf 981 61 68 89

Fax 981 12 72 22

www.cigaeat.com

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 >>Sede Nacional:
Delegación AEAT da Coruña

Telefone: 981 616 889
Fax: 981 127 222
Co-e: cigaeat[@]gmail.com


Quen somos na AEAT?
Ficha de Afiliación
Contacta
Março 2021
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Busca

Ligações

Web Oficial da Confederación Intersindical Galega
Formación Online
Gabinete Confederal Saúde Labora
Fundación para o Estudo e a Divulgación da Cuestión Social e Sindical en Galiza
Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galiza
CIG Administración Pública

Ferramentas do usuário

Feeds XML

What is RSS?

Quem está online?

  • Usuários convidados: 0
Contadores

Contadores de visitas gratis para webCursosContadores de visitas gratis para web
b2