PIA 2020

02 Abr 2020
Email , Categorias: Formación,

A CIG vén de asinar o Plan de Intensificación de Actuacións para 2020. O acordo é basicamente igual que o do ano pasado, incluso con algunhas melloras. A decisión de asinar este Acordo foi, para nós, das decisións máis difíciles e duras de tomar nos últimos anos. Non polo acordo en si, que xa non entramos a valorar, senón polas circunstancias que estamos a vivir nestes momentos co tema do coronavirus.

Parécenos dunha absoluta irresponsabilidade, por parte da Administración, plantear este tema neste preciso momento cando houbo tempo de facelo antes de que estallara todo o asunto da pandemia coas súas consecuencias. Desde a CIG entendemos que non era o momento de abrir debates sobre produtividades que están fóra de sitio mentres miles de compañeiros e compañeiras nosas da Administración Pública e de sectores da actividade privada están ao pé do canón con escasez de medios de protección e arriscando a súa vida e a das súas familias.

A Dirección da Axencia debía estar á altura e pedir que eses cartos fosen destinados á Sanidade ou aos sectores realmente necesitados. Tamén nos parece tristísimo que este debate non se abrise por parte de ningunha organización sindical, como se estiveran nun mundo alleo á realidade que nos rodea. Pero unha vez posta enriba da mesa a proposta da AEAT non nos quedaba outra opción que decidir se asinábamos ou non. Os argumentos que tivemos dentro da nosa organización tanto a favor como en contra eran de peso, e despois dun debate serio e profundo decidimos asinar o acordo, tendo en conta que de eses 95 millóns moitos non se van gastar, porque non se van poder cumprir os obxectivos, e revertirán nas arcas públicas.

Pensamos tamén no persoal da AEAT: estivemos anos e anos co salario conxelado, sen reclasificacións, perdendo poder adquisitivo (pois aínda non recuperamos a totalidade da paga extra) e tendo en conta que probablemente cando remate a crise sanitaria e empece a económica os traballadores e traballadoras da Administración Pública volveremos a ver rebaixados os nosos salarios. Esa é a realidade que nos espera, non o esquezamos.

 

REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE II

30 Mar 2020

Nota informativa ampliada sobre a reunión de hoxe do Comité de Seguridade e Saúde Intercentros

csssi.pdf

 

INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS PARA MUTUALISTAS DE MUFACE

23 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

MUFACE recuerda a todos sus mutualistas y beneficiarios que están cubiertos al 100% en esta emergencia internacional, tanto si son de adscripción pública o privada, al igual que el resto de usuarios del Sistema Nacional de Salud. Todos los mutualistas van a ser atendidos conforme al protocolo vigente determinado por las autoridades sanitarias.

https://www.muface.es/muface_Home/Coronavirus/CORONAVIRUS-MUFACE.html

 

ÚLTIMA NOTA DE RR.LL.

18 Mar 2020
Email , Categorias: Formación,

Mañá esperase mellorar os accesos tras varios traballos importantes do DIT, ao que se suma a festividade na Galiza e outros lugares.

O luns esperamos xa estar con accesos simultáneos moi mellorados, por eso deixouse deixar as tres quendas xoves e venres.

A semana próximapasaríase a dous turnos que serían de 8 a 11:30 e de 11:30 a 15:00 e libre pola tarde para quen o desexe ou queira completar tarefa

 

USO DA OFICINA VIRTUAL DO PERSONAL

17 Mar 2020
Email , Categorias: Promoción,

Pídennos dende a SGRRLL que difundamos esta nota:

Prégase a todos os traballadores e traballadoras da AEAT que entren a consultar a nómina, horario,permisos e o resto dos servizos da Oficina Virtual do Personal dende o acceso en Internet e non a través do escritorio remoto de cara a contribuir a nonbloquear o sistema.

 

NOVIDADES NO PANEL DE AXENTES

17 Mar 2020
Email , Categorias: Especialidades,

En relación aos funcionarios do Corpo Xeral Administrativo da Administración do Estado, especialidade axentes de Facenda Pública, que foron adxudicados na cobertura de postos de traballo a través do Panel P-03 2019, infórmase que por parte da Subdirección Xeral de Xestión Administrativa do Persoal procederá a suspender os efectos previstos para o 26 de marzo das mobilidades, comisións de servizos e nomeamentos provisionais derivados do Panel, en aplicación da Disposición adicional terceira do Real decreto 463 / 2020, do 14 de marzo, declarando o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria provocada por COVID-19. Como consecuencia da suspensión, as persoas adxudicatarias do Panel continuarán prestando os seus servizos nas unidades nas que os estiveron prestando ata o momento no que se estableza unha nova data de entrada en vigor para o panel. Non obstante, o terceiro punto da Disposición adicional terceira, permite que as medidas de organización e instrución estritamente necesarias para evitar danos graves aos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre que exprese o seu acordo, ou cando o interesado manifeste o seu acordo con que o prazo non se suspende. Entendendo o dano que a suspensión poida causar nas persoas adxudicatarias nun posto que implique cambio de residencia e que se deron os pasos necesarios para cambiar de domicilio, están autorizados a realizar o cambio de enderezo ao ámbito territorial no que foron adxudicados. Para este cambio terán 8 días hábiles a partir do 26 de marzo (último día laboral o 25 de marzo), tendo que incorporarse á actividade o luns 6 de abril. Continuarán prestando os seus servizos para o ámbeto no que estiveran traballando coas fórmulas de traballo remotas establecidas. Se isto non é posible, a Delegación de destino tomará as medidas necesarias para que poidan comezar a traballar no destino. Para proceder ao cambio de enderezo, os interesados ​​deberán solicitalo expresamente por correo electrónico. Das solicitudes realizadas, deberán ser transferidas a esa Subdirección Xeral. Procederemos tamén a realizar a mobilidade das prazas reservadas dos adxudicatarios que están en excedencia con dereito a reservar un posto, para que poidan proceder ao seu ingreso segundo a data que solicitaron ou posteriormente solicitarán o seu ingreso. . Para os casos mencionados no apartado anterior, as delegacións de destino articularán os mecanismos que fagan efectiva a toma de posesión dos interesados, así como a asignación de tarefas nos postos que foron adxudicados.

 

ADENDAS DO PLAN DE ACTUACION FRENTE AO COVID-19

16 Mar 2020
Email , Categorias: Formación,

Tras la declaración del estado de alarma sanitaria recogido en el RD 463/2020, la Dirección del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT determinó que deberán permanecer operativos con exigencia de prestación presencial los servicios descrito en su Instrucción del 15 de marzo, las áreas de Aduanas, Impuestos Especiales y Vigilancia Aduanera, Informática, Gestión Económica y Jefatura, debiendo reducirse dichas actividades presenciales a las necesidades esenciales que en cada caso se determinen.

AdendaII.pdf

AdendaI.pdf

 

INSISTINDO CON SAÚDE LABORAL

16 Mar 2020
Email , Categorias: Saúde Laboral,

Los funcionarios del SVA que se ven obligados a trabajar en estas adversas circunstancias necesitan material para realizar su labor de la forma más segura posible: Fundas desechables, guantes de nitrilo y máscaras de un solo uso, bolsas donde guardar material, por ejemplo walkies, jabón desinfectante. También proponemos que la limpieza de locales y embarcaciones se realice concienzudamente. Por otra parte los observadores aéreos trabajan en espacios reducidos donde no pueden mantener el famoso metro de separación.

 

ESCRITO DIRIXIDO Á COMISIÓN DE SAÚDE LABORAL

16 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Por parte de esta Central Sindical hemos tenido conocimiento de que se están cursando órdenes , en algunas bases del SVA en Galicia, de seguir con salidas rutinarias como si no pasara nada mientras en otras Regionales están mandando a la gente para casa.
Dada la gravedad de la situación, creada por el coronavirus, nos parece de una temeridad absoluta poner en riesgo la salud de los trabajadores sin necesidad.
Por lo tanto instamos a que, tanto desde el Regional de Aduanas de Galicia como desde la Dirección Adjunta del SVA, se cursen las instrucciones oportunas para que todo el personal marítimo y terrestre se ausente del trabajo quedando unas tripulaciones y unos equipos de retén por si fuera estrictamente necesario incorparase a la mayor brevedad posible.
No podemos jugar con la salud del personal para hacer trabajos rutinarios.

Galicia 16 de marzo de 2020
SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES

 

PLANIFICACIÓN TAREFAS DO SVA POLO CORONAVIRUS

16 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

PLANIFICACIÓN TAREFAS DO SVA POLO CORONAVIRUS

A Delegación Especial da AEAT en Galicia dictou onte, día 15, un PROTOCOLO PARA A IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS CONTEMPLADAS NA RESOLUCIÓN DO SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA POLA QUE SE COMPLEMENTA A RESOLUCIÓN, DE 10 DE MARZO DE 2020, DE MEDIDAS A ADOPTAR NOS CENTROS DE TRABALLO DEPENDENTES DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO CON MOTIVO DO COVID-19. Na citada resolución non se especifica a organización do traballo na Área de Aduanas-SVA estando o personal con dubidas razonables sobre como actuar. Postos en contacto ca Rexional de Aduanas aclararonnos que ao longo desta mañá se darán as instruccións pertinentes tanto para o marítimo como o terrestre. Agardamos que así o fagan pois xa imos con retraso respecto ao resto de personal da AEAT:

Galiza, 16/03/20.

 

INSTRUCCIONES DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DE ALARMA DECLARADA POR EL REAL DECRETO 463/2020 DE 14 DE MARZO.

15 Mar 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

INSTRUCCIONES DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DE ALARMA DECLARADA POR EL REAL DECRETO 463/2020 DE 14 DE MARZO. En cumplimiento de lo dispuesto en el RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma sanitaria ocasionada por el COVID-19, en todos los centros de trabajo de la AEAT se facilitarán las condiciones para cumplir los respectivos protocolos aprobados por cada Departamento, Servicio y Delegación Especial para implantación de modalidades no presenciales de trabajo. El plan diseñado por la AEAT para la contención del COVID19 en el ámbito laboral permite que la mayor parte de los puestos de trabajo, con sus funciones y tareas asociadas, se puedan realizar de forma remota con medios no presenciales. Así mismo, las normas de inminente aprobación respecto a plazos que complementará la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020 que declara el estado de alarma, la cancelación de la atención presencial y el cierre de los Registros Generales derivado de la limitación de circulación establecida, permite reducir la presencia física en lugares y espacios de trabajo a las actividades que la jefatura de cada área y servicio defina como imprescindibles en garantía del servicio público, por ello, los turnos de rotación del teletrabajo solo se aplicarían si existieran dificultades técnicas que lo exijan o en actividades presenciales imprescindibles y siempre con el menor número de personas posibles, y se comunicarían, en su caso, desde las correspondientes jefaturas inmediatas, en tanto que se mantenga la situación de estado de alarma. De acuerdo con ello: PRIMERO.- Los servicios que deberán estar operativos con exigencia de prestación presencial serán los siguientes: • Área de Aduanas, Impuestos Especiales y Vigilancia Aduanera: Los definidos por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, con carácter esencial e inaplazables para cada parte del territorio nacional y mar territorial. • Área de Informática: Los que garanticen la prestación del servicio informático de la AEAT imprescindible que permita el adecuado desempeño de las funciones a los empleados de la Agencia, así como a los contribuyentes, obligados, asesores y colaboradores el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras. Los necesarios para la gestión, control y mantenimiento de los recursos informáticos y de comunicaciones que constituyen la infraestructura sobre la que se soportan los servicios informáticos de la AEAT. • Área de Gestión Económica: Los servicios básicos del CIE, así como los servicios esenciales de mantenimiento y de seguridad básica de personas y bienes • Jefatura: En cada Área se establecerán los puestos de jefatura y, en su caso, los turnos de su presencia física que se consideren imprescindibles. SEGUNDO.- Las actividades presenciales, que deberán estar reducidas al mínimo posible, deberán respetar las normas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias y adaptadas por el Servicio de Prevención de la Agencia. TERCERO.- De todo ello se dará cuenta permanente a la representación sindical por parte de la Subdirección General de Relaciones Laborales LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 

Instruccións escritorio remoto

15 Mar 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

INSTRUCCIONES ESCRITORIO REMOTO Hay que entrar en la página https://ovp.aeat.es/

Pinchar en Acceso al Escritorio de Movilidad - Si tienen el certificado de empleado público se pincha en: “Acceso al Escritorio de Movilidad con certificado de empleado público” - Si no tienen el certificado de empleado público hay que pinchar en “Acceso a información sobre el entorno de movilidad”. Poner usuario (el personal de cada uno) y contraseña (Aeat1234) o A continuación “Descargar el certificado electrónico de Dispositivo de Movilidad”. Una vez descargado volvemos a la página anterior y pinchamos en “Acceso al escritorio de Movilidad con certificado de Dispositivo Móvil” - Volvemos a poner el mismo usuario y contraseña y a continuación hay que instalar y ejecutar CITRIX Después nos pide de nuevo usuario y contraseña (ahora ya son los que usamos en la oficina) y aparece el icono de Escritorio Remoto Movilidad. Pinchamos y ya vemos nuestro escritorio. Para acceder al correo no podemos pinchar en el icono del escritorio, hay que entrar en la Intranet y pinchar en el enlace que aparece a la derecha (un icono con un sobre que pone Correo). Después pinchamos en Acceso INOTES y seleccionamos nuestro usuario.

 

ESTADO DE ALARMA

15 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3692 - 11 págs. - 295 KB)

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/

 

PLAN DE ACTUACIÓN DA AEAT FRONTE AO CORONAVIRUS

12 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Medidas preventivas de carácter colectivo e individual

 

planaeatcorona.pdf

 

REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE

12 Mar 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

No día de onte, en reunión urxente por videoconferencia, tivemos reunión da Comité de Seguridade e Saúde Intercentros para consensuar xunto co Servizo de Prevención da AEAT un Plan de Actuación da AEAT ante a crise sanitaria do coronavirus. Este

reunioncssi.pdf

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 52 >>Sede Nacional:
Delegación AEAT da Coruña

Telefone: 981 616 889
Fax: 981 127 222
Co-e: cigaeat[@]gmail.com


Quen somos na AEAT?
Ficha de Afiliación
Contacta
Abril 2020
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Busca

Ligações

Web Oficial da Confederación Intersindical Galega
Formación Online
Gabinete Confederal Saúde Labora
Fundación para o Estudo e a Divulgación da Cuestión Social e Sindical en Galiza
Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galiza
CIG Administración Pública

Ferramentas do usuário

Feeds XML

What is RSS?

Quem está online?

  • Usuários convidados: 1
Contadores

Contadores de visitas gratis para webCursosContadores de visitas gratis para web
powered by b2evolution CMS