REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE II

30 Mar 2020

Nota informativa ampliada sobre a reunión de hoxe do Comité de Seguridade e Saúde Intercentros

csssi.pdf

 

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE INTERCENTROS

30 Mar 2020
Email , Categorias: Eleicións,

Resume Reunión do Comité Seguridade e Saúde Intercentros
Temos en toda a AEAT en Situación 1(contaxiados ou sospeitosos): 553 casos

Situación 2. Xente que estuvo en contacto e está en reximen de baixa por cuarentena (mandarán a información)
Os de situación 1 dase aviso ao entorno mais próximo do traballador, que permanece no anonimato. Envian copia aos delegados de prevención.
A partir de hoxe son servicios esenciais SVA, informática, Aduanas e Jefaturas.Desaparecen polo tanto ordenanzas e telefonistas(mandaran datos das distintas incidencias).
Dentro dos Situación 2 desglosaran noutro apartado 2N para osque teñen familiares afectados.
Tamén nos enviara o responsable de Saúde Laboral a instrucción de Aduanas 4/2020 sobre protocolo do SVA e sobre trámites aduaneros.(entre eles falan de utilizar sempre os mesmos coches e polo mesmo persoal para evitar contaxios)

En aeronaval somentes están para operativos e destacou a gran labor que se fixo tanto en Cartagena, Ibiza e Vilagarcia. En Cartagena e Ibiza utilizaron epis tanto para o persoal como para os detidos, que foron levados por parte da Policía Nacional aos seus calabozos.Descoñece que pasou en Vilagarcia, pero que nos informará en breve.

As escoitas no ámbito de investigación dende hoxe xa se poden levar a cabo por teletraballo sen maior incidencia
Mandaran un novo protocolo reforzado tanto para desinfección como limpeza

Do resto xa falaremos, xa que non se sabe cuando voltaremos a reunirnos.O subdirector Xeral de RR.LL dixo que sin querer profundizar en tema Renta, xa están a traballar nun maior número de minutos por cita, medidas hixiénicas mamparas, etc .. pero que xa miraremos cuando toque

 

LOITA CONTRA O NARCOTRÁFEGO

28 Mar 2020
Email , Categorias: Vixilancia Aduaneira,

Dende a CIG-AEAT queremos felicitar ao persoal que participou neste importante operativo contra o tráfego de drogas. Na aprehensión participaron as embarcacións de Vixiancia Aduaneira de Marín e Vilagarcía, así como efectivos da Garda Civil. Esta actuación, enmarcada nunha especial situación de estado de emerxencia polo coronavirus, ven demostrar por una parte a profesionalidade do persoal actuante e por outra a pouca visión que teñen os mandos de Vixiancia Aduaneira.

En efecto, dende a CIG levamos anos pelexando porque se nos dote de máis medios humanos e materiais e a resposta sempre era que Galiza deixara de ser porta de entrada de droga en Europa e que había que concentrar os medios no sur e levante; a pesares de que se podía demostrar con datos e feitos que moita da droga incautada que aparecía nas estadísricas en Andalucía ou Canarias era en realidade droga que viña para as nosas costas, aínda que dende a rexional de Aduanas se negaran, por activa e por pasiva, a recoñecer este feito. Podemos nomear operacións con aprehensión de toneladas de cocaína que figuran como aprehensións en Cádiz ou Las Palmas pero que era droga destinada a ser desembarcada na costa galega: CORAL I, TITAN, PETRA, etc.

Por outra banda vemos como a día de hoxe o persoal do SVA non conta cos EPI´S suficientes e adecuados para desenrolar a súa labor con seguridade e eficiencia, polo tanto dende a CIG denunciamos una vez máis a precariedade de medios para que o funcionariado de Vixiancia Aduanera poida desenrolar a súa labor con seguridade e eficacia. A saúde do noso persoal é importante, queremos traballar con seguridade.Cambados 28 de marzo de 2020

 

INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS PARA MUTUALISTAS DE MUFACE

23 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

MUFACE recuerda a todos sus mutualistas y beneficiarios que están cubiertos al 100% en esta emergencia internacional, tanto si son de adscripción pública o privada, al igual que el resto de usuarios del Sistema Nacional de Salud. Todos los mutualistas van a ser atendidos conforme al protocolo vigente determinado por las autoridades sanitarias.

https://www.muface.es/muface_Home/Coronavirus/CORONAVIRUS-MUFACE.html

 

MUFACE

21 Mar 2020
Email , Categorias: Clases Pasivas,

Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social

https://boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf

 

ÚLTIMA NOTA DE RR.LL.

18 Mar 2020
Email , Categorias: Formación,

Mañá esperase mellorar os accesos tras varios traballos importantes do DIT, ao que se suma a festividade na Galiza e outros lugares.

O luns esperamos xa estar con accesos simultáneos moi mellorados, por eso deixouse deixar as tres quendas xoves e venres.

A semana próximapasaríase a dous turnos que serían de 8 a 11:30 e de 11:30 a 15:00 e libre pola tarde para quen o desexe ou queira completar tarefa

 

USO DA OFICINA VIRTUAL DO PERSONAL

17 Mar 2020
Email , Categorias: Promoción,

Pídennos dende a SGRRLL que difundamos esta nota:

Prégase a todos os traballadores e traballadoras da AEAT que entren a consultar a nómina, horario,permisos e o resto dos servizos da Oficina Virtual do Personal dende o acceso en Internet e non a través do escritorio remoto de cara a contribuir a nonbloquear o sistema.

 

NOVIDADES NO PANEL DE AXENTES

17 Mar 2020
Email , Categorias: Especialidades,

En relación aos funcionarios do Corpo Xeral Administrativo da Administración do Estado, especialidade axentes de Facenda Pública, que foron adxudicados na cobertura de postos de traballo a través do Panel P-03 2019, infórmase que por parte da Subdirección Xeral de Xestión Administrativa do Persoal procederá a suspender os efectos previstos para o 26 de marzo das mobilidades, comisións de servizos e nomeamentos provisionais derivados do Panel, en aplicación da Disposición adicional terceira do Real decreto 463 / 2020, do 14 de marzo, declarando o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria provocada por COVID-19. Como consecuencia da suspensión, as persoas adxudicatarias do Panel continuarán prestando os seus servizos nas unidades nas que os estiveron prestando ata o momento no que se estableza unha nova data de entrada en vigor para o panel. Non obstante, o terceiro punto da Disposición adicional terceira, permite que as medidas de organización e instrución estritamente necesarias para evitar danos graves aos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre que exprese o seu acordo, ou cando o interesado manifeste o seu acordo con que o prazo non se suspende. Entendendo o dano que a suspensión poida causar nas persoas adxudicatarias nun posto que implique cambio de residencia e que se deron os pasos necesarios para cambiar de domicilio, están autorizados a realizar o cambio de enderezo ao ámbito territorial no que foron adxudicados. Para este cambio terán 8 días hábiles a partir do 26 de marzo (último día laboral o 25 de marzo), tendo que incorporarse á actividade o luns 6 de abril. Continuarán prestando os seus servizos para o ámbeto no que estiveran traballando coas fórmulas de traballo remotas establecidas. Se isto non é posible, a Delegación de destino tomará as medidas necesarias para que poidan comezar a traballar no destino. Para proceder ao cambio de enderezo, os interesados ​​deberán solicitalo expresamente por correo electrónico. Das solicitudes realizadas, deberán ser transferidas a esa Subdirección Xeral. Procederemos tamén a realizar a mobilidade das prazas reservadas dos adxudicatarios que están en excedencia con dereito a reservar un posto, para que poidan proceder ao seu ingreso segundo a data que solicitaron ou posteriormente solicitarán o seu ingreso. . Para os casos mencionados no apartado anterior, as delegacións de destino articularán os mecanismos que fagan efectiva a toma de posesión dos interesados, así como a asignación de tarefas nos postos que foron adxudicados.

 

ADENDAS DO PLAN DE ACTUACION FRENTE AO COVID-19

16 Mar 2020
Email , Categorias: Formación,

Tras la declaración del estado de alarma sanitaria recogido en el RD 463/2020, la Dirección del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT determinó que deberán permanecer operativos con exigencia de prestación presencial los servicios descrito en su Instrucción del 15 de marzo, las áreas de Aduanas, Impuestos Especiales y Vigilancia Aduanera, Informática, Gestión Económica y Jefatura, debiendo reducirse dichas actividades presenciales a las necesidades esenciales que en cada caso se determinen.

AdendaII.pdf

AdendaI.pdf

 

INSISTINDO CON SAÚDE LABORAL

16 Mar 2020
Email , Categorias: Saúde Laboral,

Los funcionarios del SVA que se ven obligados a trabajar en estas adversas circunstancias necesitan material para realizar su labor de la forma más segura posible: Fundas desechables, guantes de nitrilo y máscaras de un solo uso, bolsas donde guardar material, por ejemplo walkies, jabón desinfectante. También proponemos que la limpieza de locales y embarcaciones se realice concienzudamente. Por otra parte los observadores aéreos trabajan en espacios reducidos donde no pueden mantener el famoso metro de separación.

 

ESCRITO DIRIXIDO Á COMISIÓN DE SAÚDE LABORAL

16 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Por parte de esta Central Sindical hemos tenido conocimiento de que se están cursando órdenes , en algunas bases del SVA en Galicia, de seguir con salidas rutinarias como si no pasara nada mientras en otras Regionales están mandando a la gente para casa.
Dada la gravedad de la situación, creada por el coronavirus, nos parece de una temeridad absoluta poner en riesgo la salud de los trabajadores sin necesidad.
Por lo tanto instamos a que, tanto desde el Regional de Aduanas de Galicia como desde la Dirección Adjunta del SVA, se cursen las instrucciones oportunas para que todo el personal marítimo y terrestre se ausente del trabajo quedando unas tripulaciones y unos equipos de retén por si fuera estrictamente necesario incorparase a la mayor brevedad posible.
No podemos jugar con la salud del personal para hacer trabajos rutinarios.

Galicia 16 de marzo de 2020
SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES

 

PLANIFICACIÓN TAREFAS DO SVA POLO CORONAVIRUS

16 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

PLANIFICACIÓN TAREFAS DO SVA POLO CORONAVIRUS

A Delegación Especial da AEAT en Galicia dictou onte, día 15, un PROTOCOLO PARA A IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS CONTEMPLADAS NA RESOLUCIÓN DO SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA POLA QUE SE COMPLEMENTA A RESOLUCIÓN, DE 10 DE MARZO DE 2020, DE MEDIDAS A ADOPTAR NOS CENTROS DE TRABALLO DEPENDENTES DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO CON MOTIVO DO COVID-19. Na citada resolución non se especifica a organización do traballo na Área de Aduanas-SVA estando o personal con dubidas razonables sobre como actuar. Postos en contacto ca Rexional de Aduanas aclararonnos que ao longo desta mañá se darán as instruccións pertinentes tanto para o marítimo como o terrestre. Agardamos que así o fagan pois xa imos con retraso respecto ao resto de personal da AEAT:

Galiza, 16/03/20.

 

INSTRUCCIONES DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DE ALARMA DECLARADA POR EL REAL DECRETO 463/2020 DE 14 DE MARZO.

15 Mar 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

INSTRUCCIONES DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DE ALARMA DECLARADA POR EL REAL DECRETO 463/2020 DE 14 DE MARZO. En cumplimiento de lo dispuesto en el RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma sanitaria ocasionada por el COVID-19, en todos los centros de trabajo de la AEAT se facilitarán las condiciones para cumplir los respectivos protocolos aprobados por cada Departamento, Servicio y Delegación Especial para implantación de modalidades no presenciales de trabajo. El plan diseñado por la AEAT para la contención del COVID19 en el ámbito laboral permite que la mayor parte de los puestos de trabajo, con sus funciones y tareas asociadas, se puedan realizar de forma remota con medios no presenciales. Así mismo, las normas de inminente aprobación respecto a plazos que complementará la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020 que declara el estado de alarma, la cancelación de la atención presencial y el cierre de los Registros Generales derivado de la limitación de circulación establecida, permite reducir la presencia física en lugares y espacios de trabajo a las actividades que la jefatura de cada área y servicio defina como imprescindibles en garantía del servicio público, por ello, los turnos de rotación del teletrabajo solo se aplicarían si existieran dificultades técnicas que lo exijan o en actividades presenciales imprescindibles y siempre con el menor número de personas posibles, y se comunicarían, en su caso, desde las correspondientes jefaturas inmediatas, en tanto que se mantenga la situación de estado de alarma. De acuerdo con ello: PRIMERO.- Los servicios que deberán estar operativos con exigencia de prestación presencial serán los siguientes: • Área de Aduanas, Impuestos Especiales y Vigilancia Aduanera: Los definidos por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, con carácter esencial e inaplazables para cada parte del territorio nacional y mar territorial. • Área de Informática: Los que garanticen la prestación del servicio informático de la AEAT imprescindible que permita el adecuado desempeño de las funciones a los empleados de la Agencia, así como a los contribuyentes, obligados, asesores y colaboradores el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras. Los necesarios para la gestión, control y mantenimiento de los recursos informáticos y de comunicaciones que constituyen la infraestructura sobre la que se soportan los servicios informáticos de la AEAT. • Área de Gestión Económica: Los servicios básicos del CIE, así como los servicios esenciales de mantenimiento y de seguridad básica de personas y bienes • Jefatura: En cada Área se establecerán los puestos de jefatura y, en su caso, los turnos de su presencia física que se consideren imprescindibles. SEGUNDO.- Las actividades presenciales, que deberán estar reducidas al mínimo posible, deberán respetar las normas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias y adaptadas por el Servicio de Prevención de la Agencia. TERCERO.- De todo ello se dará cuenta permanente a la representación sindical por parte de la Subdirección General de Relaciones Laborales LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 

Instruccións escritorio remoto

15 Mar 2020
Email , Categorias: Info Xeral,

INSTRUCCIONES ESCRITORIO REMOTO Hay que entrar en la página https://ovp.aeat.es/

Pinchar en Acceso al Escritorio de Movilidad - Si tienen el certificado de empleado público se pincha en: “Acceso al Escritorio de Movilidad con certificado de empleado público” - Si no tienen el certificado de empleado público hay que pinchar en “Acceso a información sobre el entorno de movilidad”. Poner usuario (el personal de cada uno) y contraseña (Aeat1234) o A continuación “Descargar el certificado electrónico de Dispositivo de Movilidad”. Una vez descargado volvemos a la página anterior y pinchamos en “Acceso al escritorio de Movilidad con certificado de Dispositivo Móvil” - Volvemos a poner el mismo usuario y contraseña y a continuación hay que instalar y ejecutar CITRIX Después nos pide de nuevo usuario y contraseña (ahora ya son los que usamos en la oficina) y aparece el icono de Escritorio Remoto Movilidad. Pinchamos y ya vemos nuestro escritorio. Para acceder al correo no podemos pinchar en el icono del escritorio, hay que entrar en la Intranet y pinchar en el enlace que aparece a la derecha (un icono con un sobre que pone Correo). Después pinchamos en Acceso INOTES y seleccionamos nuestro usuario.

 

ESTADO DE ALARMA

15 Mar 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3692 - 11 págs. - 295 KB)

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 79 >>Sede Nacional:
Delegación AEAT da Coruña

Telefone: 981 616 889
Fax: 981 127 222
Co-e: cigaeat[@]gmail.com


Quen somos na AEAT?
Ficha de Afiliación
Contacta
Junho 2020
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Busca

Ligações

Web Oficial da Confederación Intersindical Galega
Formación Online
Gabinete Confederal Saúde Labora
Fundación para o Estudo e a Divulgación da Cuestión Social e Sindical en Galiza
Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galiza
CIG Administración Pública

Ferramentas do usuário

Feeds XML

What is RSS?

Quem está online?

  • Usuários convidados: 0
Contadores

Contadores de visitas gratis para webCursosContadores de visitas gratis para web
powered by b2evolution free blog software