REUNIÓN CO SECRETARIO XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 23/09/2020

26 Set 2020
Email , Categorias: Acción Social,

Consecuencia da solicitude da CIG, e resto de sindicatos asinantes do acordo da resolución de 17 de xuñopola que se establecían os criterios para o regreso ao traballo presencial na situación de “novanormalidade”, o mércores 23 de setembro manƟvemos reunión co Secretario Xeral e a Directora Xeral deFunción Pública, para facer unha análise de como se estaba a aplicar a devandita resolución.En conxunto entendemos que está a resultar unha ferramenta útil para regular as distintas modalidades de prestación de servizo, sobre todo en ausencia dunha normativa especifica de modalidade de teletraballo. Con carácter xeral está a haber unha aplicación pacífica e negociada na maioría da Administración Xeral do Estado; con algunhas excepcións que están a provocar malestar por incumprimentos da norma ditada; respecto das que expuxemos as nosas queixas, e solicitamos se tomen medidas oportunas para buscar solucións acordadas coa representación do persoal.Os ámbitos onde denunciamos unha non aplicación, ou aplicación deficiente da Resolución foron nos Ministerios de Facenda e de Inclusión e Seguridade Social. Onde non houbo acordo algún nas respectivas mesas delegadas de negociación, e os responsables dos RR.HH. dos Organismos dependentes deste Ministerios están a aplicar (ou non aplicar) a Resolución con total discrecionalidade, xerando inseguridade eagravios comparativos entre os distintos tipos de persoal.Tamén criticamos que non se estean a dar un tratamento homoxéneo para as situacións de persoal considerado vulnerable; xa que, para casos semellantes, estanse a aplicar distintas solucións segundo o Departamento ou Organismo no que estean destinados.A vista da evolución (negativa) da pandemia, dos problemas xurdidos cos protocolos establecidos para o inicio do curso escolar e do funcionamento dos centros e residencias de atención a persoas dependentes;por parte da CIG, solicitamos que se establecese un permiso retribuído (por deber inescusable) para aquelas persoas que, tendo menores en idade escolar ou maiores dependentes que non estean infectados,teñan que facerse cargo deles no seu domicilio por ter pechado as aulas, escolas ou residencias nas que estaban a ser atendidos.Como resposta as nosas demandas, o Secretario Xeral de Función Pública, manifestou ser coñecedor daexistencia de desaxustes na aplicación da Resolución e comprensivo cos argumentos que motivaban as nosas peticións; informou de que para o luns 28 estaba prevista unha reunión da Comisión Superior de Persoal, na que, presidida polo Secretario de Estado, estaban convocados os Subsecretarios de todos os Ministerios, e comprometeuse a facer unha exposición e análise pormenorizado dos asuntos expostos; así como unha avaliación do contido da propia Resolución, por si, diante da actual situación, requiriría de modificación ou sería suficiente para, do xeito mais homoxéneo posible, dar solución aos problemas que están a xurdir nos distintos Departamentos.Quedamos á espera dunha nova convocatoria ou comunicación da Secretaría Xeral de Función Pública paraque se nos informe do resultado da reunión desa Comisión

 

REUNIÓN CO SECRETARIO XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 23/09/2020

26 Set 2020
Email , Categorias: Acción Social,

REUNIÓN CO SECRETARIO XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA23/09/2020Comisión Seguimento Resolución 17 xuño sobre volta ao traballo presencialConsecuencia da solicitude da CIG, e resto de sindicatos asinantes do acordo da resolución de 17 de xuñopola que se establecían os criterios para o regreso ao traballo presencial na situación de “novanormalidade”, o mércores 23 de setembro manƟvemos reunión co Secretario Xeral e a Directora Xeral deFunción Pública, para facer unha análise de como se estaba a aplicar a devandita resolución.En conxunto entendemos que está a resultar unha ferramenta úƟl para regular as disƟntas modalidadesde prestación de servizo, sobre todo en ausencia dunha normaƟva especifica de modalidade deteletraballo. Con carácter xeral está a haber unha aplicación pacífica e negociada na maioría daAdministración Xeral do Estado; con algunhas excepcións que están a provocar malestar por incumprimentosda norma ditada; respecto das que expuxemos as nosas queixas, e solicitamos se tomen medidas oportunaspara buscar solucións acordadas coa representación do persoal.Os ámbitos onde denunciamos unha non aplicación, ou aplicación deficiente da Resolución foron nosMinisterios de Facenda e de Inclusión e Seguridade Social. Onde non houbo acordo algún nas respecƟvasmesas delegadas de negociación, e os responsables dos RR.HH. dos Organismos dependentes desteMinisterios están a aplicar (ou non aplicar) a Resolución con total discrecionalidade, xerando inseguridade eagravios comparaƟvos entre os disƟntos Ɵpos de persoal.Tamén criƟcamos que non se estean a dar un tratamento homoxéneo para as situacións de persoalconsiderado vulnerable; xa que, para casos semellantes, estanse a aplicar disƟntas solucións segundo oDepartamento ou Organismo no que estean desƟnados.A vista da evolución (negaƟva) da pandemia, dos problemas xurdidos cos protocolos establecidos para oinicio do curso escolar e do funcionamento dos centros e residencias de atención a persoas dependentes;por parte da CIG, solicitamos que se establecese un permiso retribuído (por deber inescusable) paraaquelas persoas que, tendo menores en idade escolar ou maiores dependentes que non estean infectados,teñan que facerse cargo deles no seu domicilio por ter pechado as aulas, escolas ou residencias nas queestaban a ser atendidos.Como resposta as nosas demandas, o Secretario Xeral de Función Pública, manifestou ser coñecedor daexistencia de desaxustes na aplicación da Resolución e comprensivo cos argumentos que moƟvaban as nosaspeƟcións; informou de que para o luns 28 estaba prevista unha reunión da Comisión Superior de Persoal, naque, presidida polo Secretario de Estado, estaban convocados os Subsecretarios de todos os Ministerios, ecomprometeuse a facer unha exposición e análise pormenorizado dos asuntos expostos; así como unhaavaliación do conƟdo da propia Resolución, por si, diante da actual situación, requiriría de modificación ousería suficiente para, do xeito mais homoxéneo posible, dar solución aos problemas que están a xurdir nosdisƟntos Departamentos.Quedamos á espera dunha nova convocatoria ou comunicación da Secretaría Xeral de Función Pública paraque se nos informe do resultado da reunión desa Comisión