CIG, um sindicato con ampla traxectoria na Axencia Tributaria

17 Abr 2007

Eleicións Sindicais 2007

A Sección Sindical da CIG-Axencia Tributaria ven realizando a súa labor dende a creación deste Organismo. Neste tempo participamos activamente nas distintas Mesas de Negociación abertas no seo da Axencia, asinando uns acordos e non asinando outros, pero sempre atendendo as decisións dos delegados da CIG e contando ca opinión do persoal da AEAT.

A CIG conta con delegados sindicais en todas as Delegacións da AEAT de Galicia, para que a túa opinión se escoite en Madrid, sen intermediarios. Na nosa Central Sindical practicamos o sindicalismo pola base, non deciden as cúpulas, deciden as bases. En contraposición á actuación da CIG, noutros sindicatos faise o que mandan os dirixentes sen contar nin cas súas bases nin cos traballadores.

...

Exemplos disto temos de abondo: Acordo Xeral AEAT-Sindicatos de febreiro de 2004, o novo Estatuto Básico do Empregado Público, acordos co MAP sobre retribucións, Acordo campaña de renda, etc , que foron asinados pola Administración e os sindicatos estatais e negociados de costas aos traballadores.

Estes Acordos teñen como denominador común a perda de dereitos, o incremento das diferencias retributivas, o aumento da carga de traballo e a perda de poder adquisitivo, en definitiva, acordos que supoñen o empeoramento das condicións de traballo a cambio de nada ou case nada.

A CIG GARANTE A DEFENSA DOS TEUS DEREITOS.

Estas eleccións son moi importantes xa que aparte de elixir os representantes nas Xuntas de Persoal provinciais, determinará quen estará presente nas Mesas de Negociación da AEAT nas que se van tratar as nosas condicións de traballo para os próximos anos.

Por iso é fundamental o teu apoio ás candidaturas da CIG para que a nosa Central Sindical siga sendo sindicato mais representativo, o que garantiza que as túas revindicacións se escoiten en Madrid.

Somos conscientes de que a nosa presencia nas Mesas é molesta para a Administración e para os sindicatos estatais, porque aínda que a nosa representatividade a nivel do Estado sexa pequena, as nosas propostas e o noso empecinamento na defensa do persoal da AEAT, ás veces evita que se tomen decisións contrarias ao interés dos traballadores, e cando iso non é posible temos a capacidade de denunciar as actuación negativas que se cometan, tanto na prensa como acudindo ao Parlamento ou ao “Defensor del Pueblo”, e sacámoslle as cores aos que ca súa postura pactista traizoan a quen din defender.

De aí que en negociacións tan importantes como o Acordo AEAT-Sindicatos do 25 F. ou o Estatuto do Empregado Público, tanto a Administración como os sindicatos estatais actuaran case clandestinamente para impedir que a CIG transmitira aos traballadores o que estaban argallando ás súas costas. Por iso a CIG ten que ter a representatividade suficiente para estar en todos os ámbitos de negociación da AEAT. Co teu voto conseguirémolo.

ESTATUTO BÁSICO DO EMPREGADO PÚBLICO

O Estatuto aprobado recentemente no Congreso vai supoñer unha importante modificación da normativa pola que se regulan as nosas relacións laborais. Despois de moitos anos de espera xa temos un E.B.E.P. que non é o que esperabamos (valga a redundancia).

Este estatuto foi negociado de espaldas aos traballadores, e para evitar a presencia de CIG nas negociacións, creouse un denominado “Foro de Diálogo Social” no que a Administración xunto con CCOO, UGT e CSIF artellaron un Acordo lesivo para os intereses da maioría dos funcionarios públicos. Este documento acordado foi mellorado no Congreso e no Senado pero aínda así ten moitas eivas e pouco beneficio.

A modo de resumen podemos dicir:

- Consolida a perda de poder adquisitivo dos últimos anos.

- Incide en seguir perdendo cartos no futuro xa que non contempla a cláusula de revisión salarial.

- Impide a negociación colectiva ao consagrar que as subidas salariais as establecerá o goberno de turno a través dos orzamentos do Estado.

- Propón unha avaliación do traballo subxectiva que na práctica pode supoñer o pase a outro posto peor retribuido.

- Non determina claramente a carreira profesional - Recoñece a mobilidade forzosa

- Crea a figura do persoal directivo, o que incrementará o control político das Admóns. Públicas

PROPOSTAS DE FUTURO

Na CIG pensamos que a AEAT debe garantir un servizo público moderno, eficaz e de calidade que satisfaga as demandas da cidadanía, o que somentes se pode conseguir dende una Administración que conte con un número de efectivos suficiente, en condicións dignas, con retribucións axeitadas ás súas funcións e coa garantía de ir mellorando na súa carreira profesional.

Para isto defenderemos as seguintes propostas:

- Conquerir un catálogo de postos de traballo da AEAT no que se especifiquen as funcións a desenrolar por cada posto. -Avaliación dos funcionarios de xeito obxectivo, racional, independente e transparente.

-Incremento de niveis e/ou específicos dos grupos mais baixos para diminuír as enormes diferencias retributivas existentes hoxe en día, que algúns sindicatos ca súa submisión a AEAT contribúen a aumentar.

- Acción Social e Saúde Laboral suficientemente dotadas económicamente.

- Mentras non se consiga que a productividade pase a incluirse en conceptos retributivos fixos, defenderemos un sistema de productividade mais xusto, solidario, obxectivo e non discriminatorio.

- Unificación dos trienios na contía do grupo A.

- Equiparación de niveis en SS.CC. e SS.PP.

- Recuperación do poder adquisitivo perdido nos últimos anos.

-Cláusula de revisión Salarial.

-Concursos en nº suficiente e con resolución obxectiva.

-Acceso aos cursos de formación en pe de igualdade para todo o persoal.

-Promover un Plan de Modernización da Axencia que leve aparellado o desenrolo dunha verdadeira carreira admva., ao tempo que facilita a promoción interna con acceso a grupos de superior categoría.